Toplumsal gelişmeler, birtakım kontrol ve düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Teknoloji ya da üretimde fayda sağlayan yeni bir yaklaşım, uzun süredir kullanılagelen anlayışları hemen değiştirebiliyor.

tse nedir ne iş yapar

Bu nedenle değişimin olduğu her yerde kontrol ve denetim mekanizmaları her zaman varlığını sürdürecektir.

Üretim ve dağıtım süreçlerindeki her bir değişim, toplumsal dinamikleri fazlasıyla etkileme gücüne sahiptir.

Özellikle nüfusun her geçen arttığı ve yeni anlayışların eskiyi yıktığı bir dünyada yaşıyorsak, değişimlerin üzerinde önemle durmak bir zorunluluktur. Eğer değişim süreci ve bir gelişim sürecine dönüşmezse ticaret yapan girişimciler başta olmak üzere toplumdaki herkes bu durumdan olumsuz etkilenir.

Sözünü ettiğimiz değişimlerin gelişime evrilmesi için farklı kurumlar görev yapmaktadır. ISO gibi uluslararası organizasyonlara ek olarak her ülke kendi sınırları içinde dolaşımda olan ürün ve hizmetleri incelemek için kapsamlı bir çalışma içindedir.

Kendi ülkemizde de bu konu ile ilgili titiz çalışmalar yapan yetkili bir kurum bulunmaktadır.

TSE Nedir?

Açılımı Türk Standartları Enstitüsü olan TSE, Türkiye’deki hizmet standartlarını belirleyen organizasyondur. TSE, yukarıda bahsetmiş olduğumuz değişimlerin daha kontrollü ve faydalı bir şekilde inceleyen kurumun adıdır.

tse nedir

TSE, Türkiye’de standart koyan bir kurumdur ve bu bağlamda standart denetçilerini ve de piyasadaki genel kaliteyi kontrol eder.

Bu organizasyonun ana amacını aşağıdaki gibi 5 maddede özetleyebiliriz:

 1. Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmak
 2. Ticaret koşullarını iyileştirmek
 3. Yaşam seviyesini yükseltmek
 4. İnsan ve çevre sağlığını korumak
 5. Standart uygunluk düzenlemelerini teşvik etmek

TSE’nin görevlerine geçmeden önce bu kurum ile ilgili önemli bilgilerden bahsedelim:

Bir düzenlemenin TSE standardı olması için TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir. Daha sonra onaylanan herhangi bir standart resmi gazetede yayınlanmalıdır. Bu aşamadan sonra ilgili düzenleme TSE standardı haline gelir. Bu aşamadan geçmeyen herhangi bir düzenleme TSE standardı olamaz.

TSE Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

TSE’nin birinci görevi, farklı alanlardaki standartların oluşturulmasına zemin hazırlamaktır. TSE, bazen kendi yönetim birimleri ile standart hazırlayabilir; bazen de standart hazırlatmak için farklı kurumlar ile işbirliği yapabilir.

Peki, Türk Standart Enstitüsü’nün standart hazırlamak ve hazırlatmaktaki amacı nedir? Bu soruya cevap vermek için TSE kalite politikasına göz atalım:

 • Müşteri şartlarına ve ulusal/uluslararası standartlara uygun bir biçimde tarafsız faaliyet göstermek
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri odağına koyarak hizmet çeşitliliği arttırmak
 • Kaliteli ürün ve hizmeti teşvik etmek
 • Tüketiciyi korumak
 • Kalite altyapısını sürekli iyileştirmek

Türk Standartları Enstitüsü, yukarıdaki politikalar kapsamında standartlar hazırlar veya hazırlatır. TSE’nin aynı zamanda uluslararası alanda tercih edilen ve lider bir kuruluş olma gibi bir hedefi de vardır. Bu vizyon doğrultusunda çalışmalarına eksiksiz bir şekilde devam eder.

TSE, kalite politikası kapsamında farklı görevleri bulunan bir organizasyondur. Yukarıdaki temel maddeler dahilinde yürüttüğü daha farklı görevleri de vardır. Şimdi TSE’nin görevlerini daha ayrıntılı bir şekilde açıklayalım:

 • Kendi hazırladığı ya da işbirliği yaptığı birime hazırlattığı standartları tetkik etmek
 • Kendi ilkelerine uyan standartları kabul etmek
 • Uygun gördüğü standartları ilgili bakanlığın onayına sunmak ve kabul edilen standartları yayımlamak
 • Çeşitli platformlarda talep üzerine standart ve düzenlemeler ile ilgili görüşlerini bildirmek
 • Yürürlükte olan standartları denetlemek ve yeni standartları bilimsel ve teknik incelemelerle araştırmak
 • Yabancı ülkelerdeki standartları takip etmek ve yurt dışı standart kurumları ile işbirliği yapmak
 • Yeni standartları teşvik etmek ve standardizasyon konusunda yayın yapmak
 • Laboratuvarlar kurarak standartların uygulanmasını tetkik etmek
 • Kamusal ya da özel talep üzerine ilgili makamlara rapor sunmak
 • Standart bilincini topluma yaymak için eğitimler vermek ve seminerler düzenlemek

TSE görevlerinde öncelik esası vardır. Tüm görevlerin gerçekleştirilmesi TSE Genel Kurulu’nca belirlenir ve yetkililere duyurulur.

Türk Standartları Enstitüsü, görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ilkesine bağlı kalır ve herkes/her kuruma eşit davranır.

TSE Sembolü/Damgası Neyi İfade Eder?

Herhangi bir ürün üzerinde TSE damgası görebiliriz. Üzerinde TSE damgası/sembolü olan bir ürün Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmış demektir.

tse damgası

Dolayısıyla bu ürünün TSE tarafından ortaya konmuş genel kalite standartlarına uygun olduğunu söyleyebiliriz.

TSE damgası, herhangi bir ürünün kaliteli ve sağlıklı olduğunu gösterir. TSE’nin amacı, tüketicileri sağlıklı ürünler ile buluşturmaktır. TSE damgası taşımayan bir ürün aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Ürün TSE kontrollerinden geçmemiştir.
 • Ürün içinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden maddeler bulunabilir.

TSE damgası taşımak zorunda olan ürünlerde mutlaka TSE simgesi/damgası olmalıdır. Eğer bu ürünlerde TSE damgası bulunmuyorsa satın alınmaması önerilir.

TS EN ISO 9001 Nedir?

Türk standardı olan TSE, bazen farklı kısaltmalar ile de standart literatürlerinde yer alabilir. Örneğin TS EN ISO 9001 şeklinde bir ibareye denk gelebiliriz.

en iso

Peki, bu ifade ne anlama gelir? TS ifadesi, bir Türk Standardı kısaltmasıdır. Türk standardına tabi olan ürünler başlarına TS alırlar.

EN ifadesi ise Avrupa Normu kısaltmasıdır. ISO ifadesi de standardı yayınlayan kurumun (International Organization for Standardization) baş harfleridir.

TSE, Türkiye sınırları içinde standart koyan bir kurumdur ancak ISO kurallarına bağlıdır. Dolayısıyla TSE, ISO kurumu ile işbirliği içindedir ve ISO tarafından yayınlanan kuralları yayınlar. ISO 9001 olarak yayınlanan standartlar, Kalite Yönetim Sistemi standartlarıdır ve sınırları ISO tarafından çizilen piyasalarda işletmelerin ISO standartlarına uymaları zorunludur.

Dolayısıyla TS EN ISO 9001 ifadesinin şu anlama geldiğini söyleyebiliriz: Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan ISO standartlarıdır. TSE’nin görevi, ISO tarafından yayınlanan bu standartlara uygunluğun denetimini yapmaktır.

Bu bakımdan uygunluk değerlendirme kuruluşlarına onay veren TÜRKAK ve Akreditasyon kuruluşlarının da ISO ve TSE standartlarına uyum sağlaması gerekmektedir.

TSE Neden Önemlidir?

TSE, standartlar konusunda Türkiye’deki en yetkili kuruluştur. ISO tarafından yayınlanan standartlar kapsamında yeni düzenlemeler getirir, aynı zamanda ihtiyaca göre yeni standartlar da düzenleyip yayınlayabilir.

tsenin önemi

Türk Standartları Enstitüsü, genel olarak toplumun refah seviyesini arttırma amacında olan bir kurumdur.

TSE’nin neden önemli olduğunu anlamak için aşağıda maddelere göz atalım:

 • TSE’ye ait 2500 ve üzeri standart olduğu bilinmektedir.
 • Bir kamu kuruluşudur ve kar amacı gütmez.
 • Çalışmaları hususunda ilgili bakanlığa (Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı) bilgi verir.
 • Uluslararası standardizasyon kurumları ile işbirliği içindedir.

Eğer TSE olmasaydı, tüketiciler kalitesiz ve düşük kaliteli ürünler kullanmak zorunda kalırdı. Kalitesiz ve niteliksiz ürünler, insan sağlığını da tehdit edeceği için toplumsal refah seviyesinde de bir düşüş gözlenirdi.

Dolayısıyla TSE, tüketicilerin kaliteli ürün ve nitelikli hizmetlerden yararlanmalarını sağlayan bir organizasyondur.

Türk Standartları Enstitüsü’nün ne anlam ifade ettiğini aşağıdaki maddeler halinde özetleyebiliriz:

 1. Kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlar.
 2. Gerekli olan minimum hizmet seviyesini belirler.
 3. Zararlı malların piyasada dolaşımda olmasını engeller.
 4. Niteliksiz hizmetin önüne geçer.
 5. Kalite altyapısı oluşturur.
 6. Süreç ve proses yönetimi konusunda yol göstericidir.
 7. İşletmelerin tasarruflu ve verimli iş planı oluşturmalarına sağlar.
 8. Hizmet kalitesini ve Türkiye pazarının prestijini arttırır.

Bu konu hakkında düşüncelerinizi paylaşın

© 2015-2023 SNG Kalite. Tüm hakları saklıdır.